PREINSCRIPCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ CURS 2017-2018

 

Més informació en aquest enllaç

 

Preinscripció

Publicació de l'oferta

Del 12 de maig

Presentació de les sol·licituds

Del 15 al 26 de maig

Entrevistes d'orientació i valoració

Del 15 de maig al 5 de juny, segons convocatòria individual feta pel centre

    Publicació de les relacions baremades

El 6 de juny

 Sorteig del número de desempat

El 7 de juny, a les 11 h (Serveis Centrals:Bcn)

Termini de reclamació a les relacions baremades

El 7 al 9 de juny

Publicació de les relacions baremades definitives

El 13 de juny

Publicació de l'oferta final

El 3 de juliol

Publicació de les relacions d'alumnat admès

El 3 de juliol

Periode de matrícula

Del 1 al 8 de setembre

 

 

Documentació que cal presentar

  □  LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, que trobareu a l'enllaç de la pàgina web: www.fpdim.cat, a qualsevol centre docent o a les oficines municipals d’escolarització (OME).

Cal presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD per a cada tipus d’ensenyament, AL CENTRE SOL·LICITAT EN PRIMER LLOC.

□  ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI, NIE o PASSAPORT VIGENT DE L’ALUMNE/A

□  Si l’alumne/a és MENOR D’EDAT cal que presenti també:

 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE, MARE, TUTOR/A , GUARDADOR/A DE FET o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA (sols pàgines on consten els pares i l’alumne/a), o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

□   ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

□  CERTIFICAT D'ESTUDIS o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

 □   La falsedat o el frau en les dades aportades i/o la presentació de més d’una sol·licitud per a accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta, d'acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2014-2015, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

Criteris de prioritat

   Per ordenar les sol·licituds d’admissió als PFI i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat següents:

 •       Proximitat del domicili al lloc de realització del programa: 
  •      Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
  •      Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts. 
 • Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents:
  •      Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI ni un cicle de formació professional: 20 punts. 
 • Anys d’escolarització a l’ESO:
  •      Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts. 
 • Últim curs realitzat a l’ESO:
  •      Si l’últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts.
  •      Si l’últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts.
  •      Si l’últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts. 
 •  Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com la seva manca  d’experiència laboral:
  •      Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne i a la manca d’experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

   Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris de prioritat, es realitzarà un sorteig públic.

   La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Oferta formativa

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Curs

Ensen.

Codi

Auxiliar de paleta i construcció

  1r

  PFI

   EO01   

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

  1r

  PFI

EE02