PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS

DE GRAU SUPERIOR CURS 2017-2018 

 

Podeu seguir aquest enllaç a gencat

Preinscripció

Publicació de l'oferta

El 12 de maig

Presentació de les sol·licituds de preinscripció

Del 25 de maig  al 31 de maig

Llistes amb la puntuació provisional

El 21 de juny

Termini per presentar reclamacions

Del 22 al 26 de juny

Llista ordenada definitiva

El 3 de juliol

Publicació de l'oferta final

El 11de juliol

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El 12 de juliol

Termini per fer la matrícula

Del 13 al 20 de juliol

 

Procés extraordinari de Preinscripció i Matrícula pendent confirm. juliol

Difusió de cicles amb vacants

El x de setembre

Presentació de les sol·licituds

Del x al x de setembre

Publicació alumnes admesos

El x de setembre

Matrícula

El x i x de setembre

 

Documentació que cal presentar

  □  LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, que trobareu a la pàgina web: www.gencat.cat/preinscripcio, a qualsevol centre docent o a les oficines municipals d’escolarització (OME).

Cal presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD per a cada tipus d’ensenyament, AL CENTRE SOL·LICITAT EN PRIMER LLOC.

□  ORIGINAL I UNA FOTOCÒPIA DEL DNI DE L’ALUMNE/A o de la TARGETA DE RESIDÈNCIA on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

□   ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

□   Documentació acadèmica. ORIGINAL I FOTOCÒPIA d’un d’aquests documents:

 • CERTIFICACIÓ ACADÈMICA de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l'accés als CFGS, amb nota mitjana amb dos decimals.
 • CERTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS.
 • L’alumnat procedent d’estudis estrangers si a la CREDENCIAL D’HOMOLOGACIÓ O CONVALIDACIÓ on hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa que se li calculi. Si no ho fa o no se li pot calcular dintre del termini, es considera que és un 5.

□   La falsedat o el frau en les dades aportades i/o la presentació de més d’una sol·licitud per a accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta, d'acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2014-2015, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Criteris de prioritat

   Les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la QUALIFICACIÓ MITJANA dels estudis o la QUALIFICACIÓ DE LA PROVA que permeten l'accés alcicle.

   Per a l'alumnat que ACCEDEIXI PER LA VIA DEL BATXILLERAT o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%. Té prioritat l'alumnat que ha cursat modalitats de batxillerat prioritàries per el cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

   Per a l'alumnat que ACCEDEIXI VIA CURS ESPECÍFIC D'ACCÉS es fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

  • En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària.
  • En segon lloc els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària.
  • En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària.
  • En quart lloc els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària.

   Hi ha una reserva del 20% de places per a l’alumnat que accedeix als cicles formatius mitjançant la PROVA D’ACCÉS (o que té l’exempció total d’aquesta prova). Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda a la prova d’accés (si la qualificació d’aquesta prova no és numèrica, es considera que és un 5).

   El Departament d'Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d'empat, un cop s'han aplicat els criteris de prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les sol·licituds empatades.

Oferta formativa

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Curs

Enseny.

Codi

Automatització i robòtica industrial  (LOE)

1r i 2n

CFPS

EEB0

Mecatrònica industrial  (LOE)

1r i 2n

CFPS

FMB0

Programació de la producció en fabricació mecànica  (LOE)

1r i 2n

CFPS

IMC0