PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2017-2018

 

Per a més informació podeu seguir aquest enllaç.

 

Preinscripció 

Publicació de l'oferta

El 12 de maig

Presentació de les sol·licituds de preinscripció

Del 16 al 24 de maig

Llistes amb la puntuació provisional

El 6 de juny

   Termini per presentar reclamacions

Del 7 al 9 de juny

 Llista de sol·licituds ordenada definitiva

El 19 juny

Publicació de la oferta final

El 30 de juny

Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera

El 3 de juliol

 

Procés extraordinari de Preinscripció i Matrícula pendent confirm juliol

Difusió de cicles amb vacants

El x de setembre

Presentació de les sol·licituds

Del x alx de setembre

Publicació alumnes admesos

El x de setembre

Matrícula

El x i x de setembre

 

Documentació que cal presentar

  □  LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, que trobareu a la pàgina web: www.gencat.cat/preinscripcio, a qualsevol centre docent o a les oficines municipals d’escolarització (OME).

Cal presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD per a cada tipus d’ensenyament, AL CENTRE SOL·LICITAT EN PRIMER LLOC.

□  ORIGINAL I UNA FOTOCÒPIA DEL DNI DE L’ALUMNE/A o de la TARGETA DE RESIDÈNCIA on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

□  Si l’alumne/a és MENOR D’EDAT cal que presenti també:

  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE, MARE, TUTOR/A
  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA (sols pàgines on consten els pares i l’alumne/a).

□   ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

□   Documentació acadèmica. ORIGINAL I FOTOCÒPIA d’un d’aquests documents:

  • L’alumnat que ha acabat l’ESO, CERTIFICAT ACADÈMIC DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA NUMÈRICA (en el cas d’estudis antics,l’original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ESO, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica)
  • L’alumnat que encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió,  CERTIFICAT DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA dels cursos ja avaluats definitivament.
  • CERTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS.   
  • CERTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA DE FP1 (Cal tenir el Títol de FP1)
  • CERTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA DE 1R I 2N DE BUP (amb un màxim de 2 assignatures pendents)
  • L’alumnat procedent d’estudis estrangers si a la CREDENCIAL D’HOMOLOGACIÓ no hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa que se li calculi. Si no ho fa o no se li pot calcular dintre del termini, es considera que és un 5.

□   La falsedat o el frau en les dades aportades i/o la presentació de més d’una sol·licitud per a accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta, d'acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2014-2015, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Criteris de prioritat

   En els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la NOTA MITJANA dels estudis que permeten l’accés al cicle.

   Si en presentar la sol·licitud l’alumne/a encara no ha completat els estudis que permeten l’accés als cicles formatius, es considera la nota mitjana de tots els cursos d’aquests estudis (excepte el que està cursant).

   Hi ha una reserva del 20% de places per a l’alumnat que accedeix als cicles formatius mitjançant la PROVA D’ACCÉS (o que té l’exempció total d’aquesta prova). Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda a la prova d’accés (si la qualificació d’aquesta prova no és numèrica, es considera que és un 5).

   El Departament d'Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d'empat, un cop s'han aplicat els criteris de prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les sol·licituds empatades.

Oferta formativa

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Curs

Enseny.

Codi

Instal·lacions de telecomunicació  (LOE)

1r i 2n

CFPM

EE30

Instal·lacions elèctriques i automàtiques  (LOE)

1r i 2n

CFPM

EE10

Manteniment electromecànic  (LOE)

1r i 2n

CFPM

IM10

Mecanització  (LOE)

1r i 2n

CFPM

FM20