MATRÍCULA C.A.S. CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2016-2017

Matrícula per els alumnes preinscrits

Preinscripció

Del 4 al 8 de juliol

Llista provisional de preinscrits

15 de juliol

Reclamació de llistes provisionals

Del 15 al 18 de juliol

Sorteig en cas d'empat

19 de juliol

Publicació de la llista definitiva d'admesos

El 20 de juliol

Període de matrícula

Del 20 al 26 de juliol

Horari de matrícula

De 2/4 de 9 del matí a 1 del migdia

 

Documentació que cal presentar

□  FULL D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE. En cas de menors d'edat ha d'estar signat pels pares.

□  CÒPIA DE LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU. En cas de menors d'edat ha d'estar signat pels pares.

□  JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE 240€ A CATALUNYA CAIXA, a nom de l'Institut Domènech i Montaner. Consultar preu a secretaria del centre en cas de bonificació o exempció.

  • SUPÒSITS DE BONIFICACIÓ EN EL PREU DE LA MATRÍCULA: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% de l'import del preu de la matrícula. S'acreditarà documentalment aquest supòsit amb l'original i fotocopia del títol de família nombrosa.
  • SUPÒSITS D'EXEMPCIÓ TOTAL DE PREULes persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per matrícula, i hauran d'aportar a la secretaria del centre el document original justificatiu de la causa d'exempció i fotocòpia:
   1. Persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
   2. Persones amb declaració legal de minusvalidesa en grau igual o superior al 33%.
   3. Persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
   4. Víctimes d'actes terroristes.