MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2016-2017

Matrícula cal actualitzar

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El 4 de juliol

Període de matrícula

El 11 i 12 de juliol

Horari de matrícula

De 2/4 de 9 del matí a 1 del migdia

 

Procés extraordinari de Preinscripció i Matrícula pendent confirm. juliol

 

Difusió de cicles amb vacants

El x de setembre

Presentació de les sol·licituds

Del x al x de setembre

Publicació alumnes admesos

El x de setembre

Matrícula

El x i x de setembre

Documentació que cal presentar 

□  ALUMNES DE NOU INGRÉS A L'INSTITUT:  

    • Resguard TÍTOL BATX o CFGS o FP2 (original i fotocòpia).
    • Els que accedeixen per PROVA D'ACCÉS ja han presentat el certificat corresponent amb la preinscripció. 

□  ALUMNES DE L'INSTITUT QUE PASSEN DE CURS O REPETEIXEN: 

    • BUTLLETÍ DE NOTES de final de curs.

□  FULL SIGNAT D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE. 

□  CÒPIA DE LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU signada per l'alumne.

□  Cal passar per l'Administrador de l'Institut per tal de FER L'INGRÉS DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA (360€).

□  FULL DE DADES DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.

□  CORREU ELECTRÒNIC (és obligatori).

 

Oferta formativa

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Curs

Enseny.

Codi

Automatització i robótica industrial  (LOE)

1r i 2n

CFPS

EEB0

Mecatrònica industrial  (LOE)

1r i 2n

CFPS

FMB0

Programació de la producció en fabricació mecànica  (LOE)

1r i 2n

CFPS

IMC0