AUXILIAR DE MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'AIGUA i GAS

Ensenyament:

Programes de formació i inserció

Titulació: 

Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica

Codi:

PFI EE02

Torn:

Matí

 

  Notificació important curs 2016-17

 •     Prematrícula del 17 al 27 de maig de 2016.
 •     Matrícula de l'1 al 9 de setembre de 2016.
 •     Comunicació de les places assignades del 14 al 18 de setembre

 

·   Descripció:

 •     Tenen una durada de 1.000 hores (820 lectives en un centre educatiu i 180 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.
 •      Aquests estudis post-obligatoris capaciten per dur a terme operacions auxiliars, seguint instruccions del superior: en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en edificis, així com en la instal·lació de canonades,i en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris i aixetes,

 

·     Accés:

Tenen accés directe al programa de formació i inserció les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Complir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa,
 •  Haver deixat l’educació secundaria obligatòria sense obtenir-ne el títol,
 • En el moment d’iniciar els programes, no seguir estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

·       Què puc fer en acabar el programa de formació i insercio?

Les persones que superen el programa de formació i inserció obtenen un títol de professional bàsic en reforma i manteniment d’edificis, que els permet accedir:

 •     A la prova d’accés als cicles d´FP de grau mitjà per cursar un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional,amb els avantatges següents:
 •     Si s’ha superat un programa de formació i inserció amb una qualificació igual o superior a 8, es té dret a l’exempció de la prova d’accés i no cal realitzar-la.
 •     Si s’ha cursat amb aprofitament o s’ha superat un programa de formació i inserció, es té l’exempció de la part cièntífica i tecnològica de la prova.
 •     Si s’ha superat un programa de formació i inserció amb una qualificació compresa entre 5 i 8 i la qualificació de la prova d’accés és igual o superior a 4, s’incrementarà la nota final amb una puntuació complementària equivalent al 40% de la qualificació del programa de formació i inserció.
 •     Al món laboral.

  

·       Preinscripció i matrícula:

 

Per optar a cursar un programa de formació i inserció professional, sempre que es compleixin els requisits previstos, cal presentar una sol·licitud. La sol·licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

 

Per ordenar les sol·licituds d’admissió als PFI i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat següents:

 • Proximitat del domicili al lloc de realització del programa: 
  •   Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
  •   Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.
 •  Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents:
  • Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI ni un cicle de formació professional: 20 punts.
 •  Anys d’escolarització a l’ESO:
  •  Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.
 •  Últim curs realitzat a l’ESO: 
  • Si l’últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts.
  • Si l’últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts.
  • Si l’últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts.
 •   Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com la seva manca d’experiència laboral: 
  •   Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne i a la manca d’experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

 • Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris de prioritat, es realitzarà un sorteig públic.
 • La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

 ·       Continguts:

 

 • Mòduls de formació professional:

 

  •  Instal·lacions elèctriques i domòtiques (180 hores)
  •  Instal·lacions de telecomunicacions (180 hores)
  •  Operacions bàsiques de fontaneria (40 hores)
  •  Formació en centres de treball (180 hores)
  •  Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (35 hores)
  •  Projecte integrat (50 hores)

 

 •  Mòduls de formació general:

 

 Estratègies i eines de comunicació (110 hores)

 •  Entorn social i territorial (30 hores)
 •  Estratègies i eines matemàtiques (110 hores)
 •  Incorporació al món professional (45 hores)

 

 •  Accions de seguiment i orientació de l'alumne:

 

 •   Tutoria (40 hores)

 


·       Normativa:

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015