MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL CURS 2016-2017

Finalitat

La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional.

 

Persones a qui va adreçada

  • La matrícula semipresencial s’adreça a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:
   • a) el treball, o
   • b) tenir cura d’altres persones, o
   • c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives.
  • La documentació acreditativa de les incompatibilitats és la següent:
   • a) Causa: treball com a assalariat o assalariada.
    Documentació acreditativa: informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.
   • b) Causa: treball autònom.
    Documentació acreditativa: còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiquesi rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.
   • c) Causa: tenir cura d’altres persones.
    Documentació acreditativa: del vincle, pot ser el llibre de família o bé una declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriorsrelativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones.
   • d) Causa: qualsevol altra circumstància excepcional.
    Documentació acreditativa: declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la circumstància excepcional.

Abast

La matrícula semipresencial pot aplicar-se a tots o a part dels mòduls o unitats formatives que cursi l’alumne o l’alumna.

 

Característiques

  • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al mòdul o unitat formativa.
  • Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul o unitat formativa.
  • Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.
  • El professorat de les unitats formatives o dels mòduls amb alumnat amb matrícula semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.
  • S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

Normativa

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)


Oferta formativa

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Curs Enseny. Codi
    Instal·lacions de telecomunicació  (LOE) 1r i 2n CFPM EE30
    Instal·lacions elèctriques i automàtiques  (LOE) 1r i 2n CFPM EE10
    Manteniment electromecànic  (LOE) 1r i 2n CFPM IM10
    Mecanització  (LOE) 1r i 2n CFPM FM20

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Curs Enseny. Codi
    Automatització i robótica industrial  (LOE) 1r i 2n CFPS EEB0
    Mecatrònica industrial  (LOE) 1r i 2n CFPS FMB0
    Programació de la producció en fabricació mecànica  (LOE) 1r i 2n CFPS IMC0