MECATRÒNICA INDUSTRIAL

Ensenyament:

Formació professional

Grau:

Grau superior

Titulació: 

Tècnic o tècnica superior en mecatrònica industrial

Sistema:

LOE

Codi:

CFPS IMC0

Família professional:

Instal·lació i manteniment

Torn:

Tarda

 

·       Descripció:

Ø Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Ø Aquests estudis post-obligatoris capaciten per:

ü configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials;

ü així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

·       Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Ø haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada,

Ø tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics,

Ø tenir el títol de batxillerat,

Ø haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

Ø haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

Ø tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,

Ø haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Ø Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

 

·       Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superiorque els permet accedir:

Ø a un altre cicle de grau superior.

Ø a qualsevol estudi universitari oficial de grau,

Ø al món laboral, com a:

ü tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials;

ü cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials;

ü cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials.

 

 

·       Preinscripció i matrícula:

 

 

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 

Per ordenar les sol·licituds i atorgar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, es dóna prioritat a:

 Ø L'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del batxillerat.

 Ø L'alumnat que supera la prova d'accés i el que no ha de fer la prova tot i que no té accés directe al cicle. Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació que en permet l'exempció.

 

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 Ø per curs: 360 euros.

 Ø per crèdit: 65 euros.

 Ø per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros.

 Ø per la compleció, per crèdit: 20 euros.

 

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

 

 

·       Continguts:

 

Ø Primer curs:

ü Interpretació i representació gràfica (132 hores)

ü Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica (165 hores)

ü Execució de processos de fabricació (231 hores)

ü Materials (66 hores)

ü Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental (99 hores)

ü Formació i orientació laboral (99 hores)

ü Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

 

ØSegon curs:

ü Sistemes mecànics (132 hores)

ü Sistemes elèctrics i electrònics (165 hores)

ü Elements de màquines (132 hores)

ü Configuració de sistemes mecatrònics (132 hores)

ü Processos i gestió de manteniment i qualitat (99 hores)

ü Integració de sistemes (198 hores)

ü Simulació de sistemes mecatrònics (99 hores)

ü Projecte de mecatrònica industrial (99 hores)

ü Formació en centres de treball (350 hores)

 

 

·       Normativa:

Reial decret 1576/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en mecatrònica industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 297, de 10.12.2011)