AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

Ensenyament:

Formació professional

Grau:

Grau superior

Titulació: 

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial

Sistema:

LOE

Codi:

CFPS EEB0

Família professional:

Electricitat i electrònica

Torn:

Tarda

 

·       Descripció:

Ø Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Ø Aquests estudis post-obligatoris capaciten per:

ü desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura;

ü regulació i control de processos en sistemes industrials;

ü així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

 

·       Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Ø haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada,

Ø tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics,

Ø tenir el títol de batxillerat,

Ø haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

Ø haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

Ø tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,

Ø haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Ø Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

 

·       Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superiorque els permet accedir:

Ø a un altre cicle de grau superior.

Ø a qualsevol estudi universitari oficial de grau,

Ø al món laboral, com a:

ü cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial;

ü verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics;

ü cap d'equip en un taller electromecànic;

ü tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial;

ü tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial;

ü projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial;

ü projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial;

ü projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial;

ü programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials;

ü tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric;

ü dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

 

 

·       Preinscripció i matrícula:

 

 

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per ordenar les sol·licituds i atorgar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, es dóna prioritat a:

Ø L'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del batxillerat.

Ø L'alumnat que supera la prova d'accés i el que no ha de fer la prova tot i que no té accés directe al cicle. Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació que en permet l'exempció.

 

 

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

Ø per curs: 360 euros.

Ø per crèdit: 65 euros.

Ø per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros.

Ø per la compleció, per crèdit: 20 euros.

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

 

·       Continguts:

 

Ø Primer curs:

ü Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics (132 hores)

ü Sistemes seqüencials programables (165 hores)

ü Sistemes de mesura i regulació (165 hores)

ü Sistemes de potència (165 hores)

ü Documentació tècnica (99 hores)

ü Informàtica industrial (99 hores)

 

ØSegon curs:

ü Sistemes programables avançats (99 hores)

ü Robòtica industrial (99 hores)

ü Comunicacions industrials (198 hores)

ü Integració de sistemes d'automatització industrial (198 hores)

ü Projecte d'automatització i robòtica industrial (66 hores)

ü Formació i orientació laboral (99 hores)

ü Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

ü Formació en centres de treball (350 hores)

 

 

·       Normativa:

Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en automatització i robòtica industrial i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15.12.2011)