MECANITZACIÓ

Ensenyament:

Formació professional

Grau:

Grau mitjà

Titulació: 

Tècnic o tècnica en mecanització

Sistema:

LOE

Codi:

CFPM FM20

Família professional:

Fabricació mecànica

Torn:

Matí

 

·       Descripció:

Ø Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Ø Aquests estudis post-obligatoris capaciten per:

ü determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica;

ü preparar màquines i sistemes;

ü programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors;

ü verificar productes mecanitzats;

ü fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat;

ü prevenció de riscos laborals i mediambientals.

 

·       Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Ø tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

Ø haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,

Ø hatenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

Ø haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

Ø tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

Ø haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Ø haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,

Ø tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Ø Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 

·       Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

Ø a un cicle de grau superior, mitjançant la superació del curs CAS o de la prova d’accés.

Ø al batxillerat,

Ø al món laboral, com a:

ü operari ajustador o operària ajustadora de màquines eina;

ü polidor o polidora de metalls i afilador o afiladora d'eines;

ü operador o operadora de màquines per treballar metalls, de màquines eina o de robots industrials;

ü torner o tornera, fresador o fresadora i mandrinador o mandrinadora.

 

 

·       Preinscripció i matrícula:

 

 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol detècnic o tècnica,que els permet accedir:

Ø Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió (Preinscripció) i presentar-la al centre on vols estudiar l'ensenyament demanat en primer lloc.

Ø Per a l'assignació de les places, s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Ø Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Ø Aquest estudi és gratuït en el nostre institut.

 

 

·       Continguts:

 

Ø Primer curs:

ü Processos de mecanització (132 hores)

ü Fabricació per arrencament de ferritja (330 hores)

ü Sistemes automatitzats (132 hores)

ü Interpretació gràfica (132 hores)

ü Formació i orientació laboral (99 hores)

 

ØSegon curs:

ü Mecanització per control numèric (264 hores)

ü Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials (198 hores)

ü Metrologia i assajos (99 hores)

ü Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

ü Anglès tècnic (99 hores)

ü Síntesi (66 hores)

ü Formació en centres de treball (383 hores)

 

 

·       Normativa:

Decret 119/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012)