MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

Ensenyament:

Formació professional

Grau:

Grau mitjà

Titulació: 

Tècnic o tècnica en manteniment electromecànic

Sistema:

LOE

Codi:

CFPM IM10

Família professional:

Manteniment electromecànic

Torn:

Matí

 

·       Descripció:

Ø Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Ø Aquests estudis post-obligatoris capaciten per:

ü muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

·       Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Ø tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

Ø haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,

Ø hatenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

Ø haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

Ø tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

Ø haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Ø haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,

Ø tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Ø Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 

·       Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

Ø a un cicle de grau superior, mitjançant la superació del curs CAS o de la prova d’accés.

Ø al batxillerat,

Ø al món laboral, com a:

ü mecànic o mecànica de manteniment;

ü muntador o muntadora industrial;

ü muntador o muntadora d'equips elèctrics;

ü muntador o muntadora d'equips electrònics;

ü mantenidor o mantenidora de línia automatitzada;

ü muntador o muntadora de béns d'equip;

ü muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics;

ü instal·lador o instal·ladora electricista industrial;

ü electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.

 

 

·       Preinscripció i matrícula:

 

 

Ø Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió (Preinscripció) i presentar-la al centre on vols estudiar l'ensenyament demanat en primer lloc.

Ø Per a l'assignació de les places, s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Ø Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Ø Aquest estudi és gratuït en el nostre institut.

 

 

·       Continguts:

 

Ø Primer curs:

ü Tècniques de fabricació (198 hores)

ü Tècniques d'unió i muntatge (132 hores)

ü Electricitat i automatismes elèctrics (231 hores)

ü Muntatge i manteniment mecànic (198 hores)

ü Muntatge i manteniment elèctric/electrònic (165 hores)

 

ØSegon curs:

ü Automatismes pneumàtics i hidràulics (198 hores)

ü Muntatge i manteniment de línies automatitzades (198 hores)

ü Formació i orientació laboral (99 hores)

ü Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

ü Anglès tècnic (99 hores)

ü Síntesi (66 hores)

ü Formació en centres de treball (350 hores)

 

 

·       Normativa:

Reial decret 1589/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en manteniment electromecànic i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15.12.2011)