• 1 Cisco Networking AcademyCertifiquem als nostres alumnes

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Ensenyament:

Formació professional

Grau:

Grau mitjà

Titulació: 

Tècnic o tècnica en instal•lacions de telecomunicacions

Sistema:

LOE

Codi:

CFPM EE30

Família professional:

Electricitat i electrònica

Torn:

Matí

 

·       Descripció:

Ø Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Ø Aquests estudis post-obligatoris capaciten per:

ü muntar, fer el manteniment de  les instal•lacions i els equips;

ü muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics;

ü instal•lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat;

ü muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal•lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.

 

·       Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Ø tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

Ø haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,

Ø hatenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

Ø haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

Ø tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

Ø haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Ø haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,

Ø tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Ø Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 

·       Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

Ø a un cicle de grau superior, mitjançant la superació del curs CAS o de la prova d’accés.

Ø al batxillerat,

Ø al món laboral, com a:

ü tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment d'equips informàtics;

ü tècnic o tècnica en xarxes locals i telemàtica;

ü tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment de xarxes locals;

ü tècnic o tècnica en instal·lacions de so;

ü instal·lador o instal·ladora de megafonia;

ü instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics;

ü instal·lador o instal·ladora de telecomunicacions en edificis (ICT-2);

ü instal·lador o instal·ladora d'antenes;

ü instal·lador o instal·ladora de telefonia;

ü instal·lador o instal·ladora i muntador o muntadora d'equips telefònics i telemàtics;

ü instal·lador o instal·ladora de sistemes de seguretat;

ü tècnic o tècnica en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

 

 

·       Preinscripció i matrícula:

 

 

Ø Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió (Preinscripció) i presentar-la al centre on vols estudiar l'ensenyament demanat en primer lloc.

Ø Per a l'assignació de les places, s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Ø Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Ø Aquest estudi és gratuït en el nostre institut.

 

 

·       Continguts:

 

Ø Primer curs:

ü Equips microinformàtics (132 hores)

ü Infraestructures de xarxes de dades microinformàtiques (198 hores)

ü Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (132 hores)

ü Instal·lacions elèctriques bàsiques (165 hores)

ü Electrònica aplicada (231 hores)

 

ØSegon curs:

ü Instal·lacions domòtiques (132 hores)

ü Instal·lacions de megafonia i sonorització (132 hores)

ü Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica (132 hores)

ü Instal·lacions de radiocomunicacions (99 hores)

ü Formació i orientació laboral (99 hores)

ü Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

ü Anglès tècnic (99 hores)

ü Síntesi (66 hores)

ü Formació en centres de treball (317 hores)

 

 

·       Normativa:

Decret 217/2013, de 27 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de telecomunicacions (DOGC núm. 6450, de 30.8.2013)